Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING
                                       “SHANTYKOOR DE IJSSELMANNEN”

 

Lidmaatschap.

Artikel 1.

 1. Het bestuur beslist ingevolge art. 3, lid 2 van de Statuten over de toelating als lid.
  Zij doet dit mede na advies van de muziekcommissie.
  Deze commissie baseert haar advies o.a. op een stemtest.
 1. Tijdens optredens e.d. geldt het volgende tenuevoorschrift:
  Wintertenue  (van 1 oktober t/m 30 april).
       -Schipperspet/muts.
  -Visserskiel (kiel in de broek)
  -Donkerblauw sjaaltje met ankerpatroon (uniformiteit)
  -Wit t-shirt.
  -Wrangler rib/corduroy broek, Navy kleur blauw.
  *  “Deze broek is het eigendom van de vereniging en dient bij het opzeggen van het
  lidmaat
  tschap of het verlaten van de vereniging te worden teruggegeven”.
  -Eventueel bretels met knoopsgaten (ouderwetse).
  -Broekriem van touw.
  -Eventueel zwart vest.
  -Zwarte of donkerblauwe sokken.
  -Zwarte schoenen of zwarte scheepsklompen.
  -Eventueel enkele koperen versierselen.
  -Geen rode zakdoeken.
  -Embleem/logo op visserskiel:
  Linkermouw: 5-6 cm onder schouderkopnaad embleem/logo
  “De IJsselmannen” (sterren horizontaal).
  Rechtermouw: 5 cm onder schouderkopnaad embleem “Europa”,
  1 cm daaronder “rood-wit-blauw”.

       Zomertenue  (van 1 mei t/m 30 september).

       -Zomeroverhemd (merk Fabio) met embleem/logo “De IJsselmannen”
(het overhemd in de broek en geen bretels).
-Navy kleur broek (merk Meyer Stretch, uniformiteit).
-Bodywarmer van “De IJsselmannen”.
        * “Het zomerhemd (merk Fabio), de Navy kleur broek (merk Meyer Stretch, uniformiteit)
           en de bodywarmer  van  “De IJsselmannen” zijn het eigendom van de vereniging en
          dienen bij het opzeggen van het lidmaatschap of het verlaten van de vereniging te
          worden teruggegeven.”
      -Schipperspet/muts.
-Wit t-shirt.
-Zwarte of donkerblauwe sokken.
-Zwarte schoenen of zwarte scheepsklompen.

      Algemeen.
      -“IJsselmannen-jack” met embleem/logo
(in principe te dragen bij bepaalde weersituaties).
-Rugzak met embleem/logo “De IJsselmannen” (te dragen bij ieder optreden).
-Draagtas met embleem/logo.

                                                                       -2-

         -Indien men niet het voorgeschreven tenue draagt bij een optreden kan men geweigerd
worden voor dat optreden.
Het bestuurslid genoemd in artikel 3 informeert  hoe en waar de genoemde artikelen zijn
te verkrijgen.

 1. Indien een lid niet aanwezig kan zijn bij een repetitie of bij een optreden waarvoor hij
  zich opgegeven heeft, dient hij zich tijdig af te melden bij de secretaris of diens
  plaatsvervanger.
 1. Indien een lid 3x bij een repetitie en/of optreden niet aanwezig is zonder zich af te melden
  wordt zijn lidmaatschap in het bestuur ter discussie gesteld.

Artikel 1a.

 1. Een weduwe van een koorlid behoudt tot het einde van het jaar waarin haar man is overle-

      den diens gebruikersnaam en wachtwoord tot de beveiligde afdeling van de website.

      Als zij dit wenst kan zij daarna als weduwe tevens donateur zijnde toegang tot de beveilig-

      de afdeling van de website krijgen.

 1. Leden die om niet ten behoeve van de vereniging een uitzonderlijke dienst hebben verricht

      komen in aanmerking voor een attentie.

 1. Bijzondere inzet van externen.

      Het bestuur kan een natuurlijk persoon, niet zijnde lid van de vereniging, wegens bijzon-

      dere inzet voor de vereniging als blijk van waardering een aandenken aanbieden.

Donateurs.

Artikel 2.

 1. Donateurs zijn een minimum bedrag van € 25,– per jaar verschuldigd.
 2. Donateurs ontvangen onze scheepskrant “De Kajuit”.
 3. Donateurs worden tijdig op de hoogte gesteld van de data van de Gala-avonden.

      Een donateur krijgt 20% korting op de prijs van twee toegangskaarten voor één Gala-

      avond.

De introductie van nieuwe leden.

Artikel 3.

Een daartoe aangewezen bestuurslid begeleidt het nieuwe lid.

Hij draagt zorg dat het nieuwe lid een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement, het tenuevoorschrift en het tekstboek (A5) met de liederen ontvangt.

Het informatieblad.

Artikel 4.

 1. Het bestuur geeft maandelijks een informatieblad uit in de vorm van de scheepskrant

    “De Kajuit”. Hierin worden o.a. de komende optredens vermeld.

-3-

De contributie.

Artikel 5.

 1. De leden dienen hun jaarlijkse contributie te voldoen vóór 30 april van het lopende jaar.
 2. De leden die per kwartaal betalen, dienen dit te doen vóór aanvang van ieder kwartaal met uitzondering van het 1e kwartaal. Het 1e kwartaal moet zijn betaald vóór eind januari.
 3. De dirigent is vrijgesteld van betaling van contributie.
 4. De accordeonisten en gitaristen zijn, ter tegemoetkoming van de kosten voor aanschaf en

   onderhoud van hun instrument, vrijgesteld van betaling van contributie.

Het bestuur.

Artikel 6.

 1. Dagelijks Bestuur.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks

      bestuur. De voornaamste taken van het dagelijks bestuur zijn het voorbereiden van de

      bestuursvergaderingen en -beslissingen en het nemen van besluiten welke in verband met

      de voortgang van de activiteiten van de vereniging of het voorkomen van schade niet tot

      de volgende bestuursvergadering kunnen wachten. Deze besluiten dienen echter terstond

      aan de overige bestuursleden te worden medegedeeld.

      Het bestuur kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penning-

      meester.

 1. Benoeming tijdelijk bestuurslid.

      Het bestuur is bevoegd om in een tijdelijke bestuursvacature te voorzien en stelt de leden

hiervan schriftelijk in kennis. Dit tijdelijk bestuurslid treedt af op de eerstvolgende alge-

      mene ledenvergadering en is terstond verkiesbaar.

      Wijzigingen in het bestuur dienen zo spoedig mogelijk aan de leden te worden medege-

      deeld.

 1. Taak afzonderlijk bestuurslid.

      Het bestuur is taakstellend. Het bestuur stelt voor elk van haar leden een specifieke taak

      vast.

      Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke invulling van de

      hem opgedragen taak. Hij accepteert en respecteert meerderheidsstandpunten van het

      bestuur, hij houdt voeling met de koorleden, b.v. bij ziekte en wat er leeft bij de koorle-

      den.

 1. Vergaderingen.

      Onverlet het gestelde in art.10, lid 2 van de statuten stelt het bestuur een vergaderschema

      vast voor haar vergaderingen.

      De agenda voor de bestuursvergadering wordt door de voorzitter in overleg met de secre-

      taris samengesteld.

      De oproeping tot de vergadering en de agenda worden 7 dagen vóór de vergadering

      verzonden.

 1. Besluitvorming door het bestuur.
 2. Alle besluiten van het bestuur worden met meerderheid der stemmen genomen, mits voor

      wat in de vergadering genomen besluiten betreft, de meerderheid van de in functie zijnde

      bestuursleden aanwezig is. Blanco stemmen zijn ongeldig.

 1. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij het personen betreft

      en/of de voorzitter of een ander bestuurslid anders wenst. Stemmingen met betrekking

      tot personen zijn altijd schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,

      gesloten stembriefjes.

                                                                        -4-

 1. Artikel 17, 2e, 3e en 4e lid van de Statuten zijn wat betreft de besluitvorming van het

      bestuur van overeenkomstige toepassing (deze artikelen hebben betrekking op:

      Vaststelling stemresultaat; Verkiezing van personen en Staking bij stemming).

 1. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen zij,

      mits met algemene stemmen, geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende

      onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de op-

      roeping aangekondigd.

 1. In een bestuursvergadering wordt de agenda samengesteld voor de algemene ledenver-

      gadering.

 1. Akten en stukken worden namens het bestuur door de voorzitter en secretaris onderte-

      kend.

Financiën.

Artikel 7.

 1. Voor het blijvend kunnen voldoen aan financiële verplichtingen (solvabiliteit) zal het

      bestuur zorgdragen voor een financieel vermogen van tenminste Є 1.000,– .

 1. De penningmeester draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën

      van de vereniging zoals bedoeld in art. 13, lid 2 van de statuten.

 1. De penningmeester is verantwoording verschuldigd voor zijn beheer aan het bestuur,

      welke op haar beurt ingevolge art. 13, lid 3 van de statuten weer verantwoording

      verschuldigd is aan de algemene ledenvergadering.

 1. De penningmeester geeft het bestuur op elke bestuursvergadering en op diens verzoek aan

      de voorzitter op andere tijdstippen een overzicht omtrent de financiële toestand van de

      vereniging.

Kostenvergoeding.

Artikel 8.

 1. Leden en bestuursleden, die in opdracht van het bestuur werkzaamheden verrichten en

daarvoor extra kosten maken, zoals administratie-,  porto- en telefoonkosten alsmede reiskosten, kunnen aanspraak maken op een vergoeding/tegemoetkoming van/in deze kosten.

 1. Onder reiskosten wordt verstaan een vergoeding/tegemoetkoming per gereden autokilo-

meter.

 1. Het bedrag per gereden autokilometer wordt jaarlijks met inachtneming van de

      wettelijke bepalingen in deze door het bestuur vastgesteld.

 1. De wijze van verrekening wordt door het bestuur bepaald.
 2. Een lid van het bestuur kan als zodanig niet worden gesalarieerd.

Sloep muziek.

Artikel 9.

 1. Leden.

      De Sloep muziek bestaat uit de dirigent en de leden van de instrumentale

      begeleiding.

 1. Muziekcommissie.

      De dirigent, 1 koorlid en 1 lid van de muzikale begeleiding vormen tezamen

      de muziekcommissie. Zij worden ingevolge art. 11, lid 2 van de Statuten door het bestuur

      benoemd en ontslagen en werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

                                                                     -5-

 1. Repertoire.

      De muziekcommissie bepaalt:

      -in overleg en onder goedkeuring van het bestuur, welke nummers in het repertoire

       worden opgenomen;

      -hoe nummers gezongen en gespeeld worden;

      -wie de shanty’s voor de verschillende nummers zijn.

      Dit onverlet het gestelde in art. 11, lid 2 van de Statuten (commissies werken onder

      verantwoordelijkheid van het bestuur).

 1. Tekst en muziek nieuwe nummers.

      De muziekcommissie stelt de juiste tekst en muziek van nieuwe nummers vast. Voor de

      juiste spelling en interpunctie van de teksten laat zij zich door derden bijstaan. De

      vastgestelde tekst en muziek en de wijze van zingen en spelen van een nummer worden

      strikt gehandhaafd.

 1. Samenstelling programma voor repetities en optredens.
 2. De muziekcommissie bepaalt het programma voor repetities en optredens. Wat betreft

      optredens laat zij zich mede leiden door gegevens, welke door de Sloep optredens

      worden verstrekt m.b.t.:

      -de instantie waarvoor moet worden opgetreden;

      -het daar te verwachten publiek;

      – de locatie.

 1. Zij deelt het programma 1 week voor het optreden per e-mail mee aan de leden van de

      muzikale begeleiding en op de repetitieavond voorafgaande aan het optreden aan de

      koorleden.

 1. Zij bepaalt of er voldoende muzikale ondersteuning voor een optreden beschikbaar is.
 2. Zij wijst de op te treden shanty’s aan.
 3. Zij ziet er op toe dat bij optredens, tenzij de situatie noopt hiervan af te wijken, niet

      langer dan 45 minuten achtereen wordt gezongen.

 1. Bij bijzondere optredens is er overleg met de Sloep optredens.
 2. Wijziging voor en tijdens een optreden.

      Wanneer het programma voor of tijdens een optreden door omstandigheden gewijzigd

      moet worden gebeurt dit middels overleg tussen de dirigent en de Sloep optredens.

 1. Stemtest.

      De muziekcommissie neemt een stemtest af van aspirant leden en rapporteert daarover aan

      het bestuur.

      Bij een gunstig advies heeft het bestuur het recht een proeftijd vast te stellen.

 1. Instrumentale begeleiding.

      De leden van de instrumentale begeleiding worden aangestuurd door de dirigent en

      repeteren tenminste 1 x per 6 weken afzonderlijk van het koor.

 1. Geschillen.

      Bij geschillen over dit artikel (art. 9 Sloep  muziek) beslist het bestuur.

Onvoorziene omstandigheden.

Artikel 10.

 1. In alle de vereniging betreffende gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk

reglement niet voorzien, beslist het bestuur, wanneer de algemene vergadering niet bijeen is. Van een zodanig besluit doet het bestuur mededeling in de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarna deze met inachtneming van de opmerkingen het huishoudelijk reglement nader kan vaststellen.

                                                                       -6-

 1. Indien een bepaling van het huishoudelijk reglement aanleiding geeft tot meer dan één

uitleg, zal de uitleg van het bestuur bindend zijn voor de vereniging en haar leden, tenzij de algemene ledenvergadering een andere uitleg geeft. In dergelijke gevallen wordt de uitleg van het bestuur geacht in dit reglement te zijn opgenomen, tot een besluit van de algemene ledenvergadering. Alle besluiten en handelingen van het bestuur behouden hun rechtskracht tot de algemene ledenvergadering daarover beslist.

 1. Indien zich situaties zoals in lid 1 en 2 bedoeld voordoen zal, onverlet de behandeling in

de eerstvolgende algemene ledenvergadering, dit in het informatieblad De Kajuit worden vermeld.

Reglementswijzigingen en inwerkingtreding.

Artikel 11.

 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd een nieuw reglement of wijzigingen in het

      onderhavige reglement vast te stellen.

 1. Een nieuw reglement en/of wijzigingen in het vigerend reglement wordt/worden van

kracht op de dag volgende op die waarin de algemene ledenvergadering hierover een besluit heeft genomen.

 1. Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van zestien maart

      tweeduizend zes en in werking getreden op zeventien maart tweeduizend zes.

 1. Dit reglement is gewijzigd (art. 8, Sloep muziek) bij besluit van de algemene

      ledenvergadering van zevenentwintig maart tweeduizend acht, welke wijziging in

      werking is getreden op achtentwintig maart tweeduizend acht.

 1. Dit reglement is gewijzigd (art. 4, De contributie) bij besluit van de algemene ledenver-

      gadering van vier maart tweeduizend tien, welke wijziging in werking is getreden op

      vijf maart tweeduizend tien.

 1. Dit reglement is gewijzigd (art. 1, lid 2 tenuevoorschrift, art. 2 Donateurs – nieuw art.

      ingevoegd, alle volgende art. schuiven 1 nummer op -,  art. 3, – was art. 2 -, lid 1, Intro-

      ductie van nieuwe leden,  art. 9 – was art. 8 – Sloep Muziek) bij besluit van de algemene-

      ledenvergadering van zevenentwintig maart tweeduizend veertien, welke wijziging in

      werking is getreden op achtentwintig maart tweeduizend veertien.

 1. Dit reglement is gewijzigd (art. 1 lid 2 (tenuevoorschrift) bij besluit van de algemene

      ledenvergadering van zesentwintig maart tweeduizend vijftien, welke wijziging in

      werking is getreden op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien.

 1. Dit reglement is gewijzigd (art. 2 Donateurs, lid 2 is gewijzigd, lid 3 is toegevoegd;

      art. 5 De contributie, lid 2 is gewijzigd, er is een nieuw lid 3 toegevoegd, lid 3 is lid 4

      geworden hetwelk is gewijzigd; art. 6 Het bestuur, lid 4 Vergaderingen 2e zin van de 3e

      alinea is vervallen)  bij besluit van de algemene ledenvergadering van zeventien

      maart tweeduizend zestien, welke wijziging in werking is getreden op achttien maart

      tweeduizend zestien.

 1. Dit reglement is gewijzigd op 30 maart 2017 (art. 1a is toegevoegd) welke wijziging in

      werking is getreden op 31 maart 2017.